ปีรายงานประจำปี แบบฟอร์ม 56-1งบการเงินคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลดทั้งหมด
2563 ปี 2562 ปี 2562
Q1 Q2 Q3
Q1 Q2 Q3
2562 ปี 2561 ปี 2561
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
2561 ปี 2560 ปี 2560
Q1 Q2 Q3
Q1 Q2 Q3 Q4
2560 ปี 2559 ปี 2559
Q1 Q2 Q3 Q4
Q1 Q2 Q3 Q4
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB