(หน่วย:ล้านบาท)

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย 2561 2560 2559
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์ 1,411,818 1,345,451 1,252,375
หนิ้สิน 599,564 500,229 486,115
ส่วนของผู้ถือหุ้น 812,254 845,222 766,620
งบกำไรขาดทุน
รายได้รวม 822,259 591,244 507,459
กำไรขั้นต้น 112,337 73,485 54,679
กำไรสุทธิ (16,021) 99,477 146,408
กำไรต่อหุ้น (0.07) 0.42 0.62

 

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2561 2560 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.06 1.19 0.80
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.57 0.49 0.50
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.56 0.25 0.23
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 8.55 8.41 8.18
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 42 43 44
อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 5.97 5.69 6.58
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 60 63 55
อัตราการหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 16.10 15.94 23.77
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 22 23 15
Cash Cycle (วัน) 80 83 83
อัตราส่วนแสงดความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 14.35 13.01 12.33
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 10.07 3.72 3.79
อัตรากำไรสุทธิ (%) (1.95) 16.83 28.85
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) (1.93) 12.35 20.94
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (1.16) 7.66 12.39
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 6.60 26.38 34.41
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.60 0.46 0.43
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.74 0.59 0.63
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย 8.58 3.70 4.81