(หน่วย:ล้านบาท)

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย 2563 2562 2561
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์ 2,018,347 1,684,551 1,411,818
หนิ้สิน 1,078,479 826,137 599,564
ส่วนของผู้ถือหุ้น 939,868 858,414 812,254
งบกำไรขาดทุน
รายได้รวม 2,093,166 1,246,005 822,259
กำไรขั้นต้น 226,002 195,276 112,337
กำไรสุทธิ 80,834 57,618 (16,021)
กำไรต่อหุ้น 0.34 0.25 (0.07)

 

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2563 2562 2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.97 0.98 1.06
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.76 0.31 0.57
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.36 0.34 0.56
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 5.53 6.14 8.55
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 66 59 42
อัตราส่วนการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 15.11 8.53 5.97
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 24 43 60
อัตราการหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 9.12 12.08 16.10
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) 40 30 22
Cash Cycle (วัน) 50 72 80
อัตราส่วนแสงดความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 10.96 16.19 14.35
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 6.57 9.51 7.43
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.86 4.62 (2.39)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.99 6.90 (2.38)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.37 3.72 (1.16)
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 16.84 16.77 6.60
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.13 0.80 0.60
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.15 0.96 0.74
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย 12.00 8.24 8.58