ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2562
ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (%)
1. นายชัยฉัตร บุญรัตน์ 58,663,980 24.96
2. น.ส.รุ่งฉัตร บุญรัตน์ 50,248,910 21.38
3. นางกมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ 48,998,500 20.85
4. นางมุทิตา ฤทธิเดช 11,619,710 4.94
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,302,377 0.98
6. นายสุรศักดิ์ บูรพาเดชะ 2,209,000 0.94
7. น.ส.สินีนาถ พันธ์เจริญวรกุล 2,142,860 0.91
8. นายสุนทร ศรีปรัชญาอนันต์ 1,635,000 0.70
9. นายวิทยา นราธัศจรรย์ 1,400,000 0.60
10. น.ส.มนัญญา เตชะกรินทร์ 1,267,900 0.54