นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ผลการดำเนินงานงวด อัตราเงินปันผล
(บาท/หน่วย)
วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล
01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 0.0452 - 27 พ.ค. 2565
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 0.0044 - 21 พ.ค. 2564
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 - - -
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 - - -
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.0750 - 25 พ.ค. 2561
01 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.0750 09 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2560
01 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.0500 04 พ.ค. 2559 19 พ.ค. 2559
01 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.0500 08 พ.ค. 2558 22 พ.ค. 2558