ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 06 พฤษภาคม 2565
ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (%)
1. น.ส. รุ่งฉัตร บุญรัตน์ 58,668,620 24.97
2. นาย ชัยฉัตร บุญรัตน์ 58,663,980 24.96
3. นาง กมลฉัตร จึงรุ่งเรืองกิจ 48,998,500 20.85
4. นาย ทรงพล เตชะกรินทร์ 4,314,500 1.84
5. นาง จินตนา บุญรัตน์ 3,647,410 1.55
6. น.ส. มนัญญา เตชะกรินทร์ 3,150,000 1.34
7. MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. 2,655,900 1.13
8. นาย สุรศักดิ์ บูรพาเดชะ 2,279,000 0.97
9. น.ส. สินีนาถ พันธ์เจริญวรกุล 2,142,860 0.91
10. นาย ตระกูล เตชะกรินทร์ 1,933,100 0.82