ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2565
ลำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัดส่วน (%)
1. บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 238,846,657 97.729