2563
การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563  20 เมษายน 2563 ดาวน์โหลด  
2561
การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561  27 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด  
2560
การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560  25 เมษายน 2560 ดาวน์โหลด  
2559
การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559  22 เมษายน 2559 ดาวน์โหลด  
2558
การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558  24 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด