ประจำปี 2563
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 34:09 นาที ดูออนไลน์
ประจำปี 2560
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 28:12 นาที ดูออนไลน์
ประจำปี 2559
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 56:17 นาที ดูออนไลน์
ประจำปี 2558
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 22:58 นาที ดูออนไลน์